Skip to content

FOLKETINGET OG REGERINGENS MAGTUDØVELSE / SPØRGSMÅL

January 21, 2017

Et bredt flertal i Folketinget der består af samtlige partier uden for regeringen kræver nye og bedre værktøjer til at kontrollere magtudøvelsen i regeringen.
Partierne ønsker at indføre et nyt værktøj i det danske folkestyre, som skal gøre det muligt for Folketinget at iværksætte undersøgelser af regeringsmagten. Det fremgik fredag af medierne.
— — —
Har Folketinget mon helt overset, hvilke glimrende muligheder for kontrol med magtudøvelsen grundloven og folketingets forrretningsorden tilsammen indeholder? For eksempel:
Grundloven
§ 15. Stk. 1. Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at folketinget har udtalt sin mistillid til ham.
Stk. 2. Udtaler folketinget sin mistillid til statsministeren, skal denne begære ministeriets afsked, medmindre nyvalg udskrives. Et ministerium, som har fået et mistillidsvotum, eller som har begæret sin afsked, fungerer, indtil et nyt ministerium er udnævnt. Fungerende ministre kan i deres embede kun foretage sig, hvad der er fornødent til embedsforretningernes uforstyrrede førelse.

§ 16. Ministrene kan af kongen eller folketinget tiltales for deres embedsførelse. Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte sager.

§ 30. Stk. 1. Valgbar til folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.

§ 34. Folketinget er ukrænkeligt. Enhver, der antaster dets sikkerhed eller frihed, enhver, der udsteder eller adlyder nogen dertil sigtende befaling, gør sig skyldig i højforræderi.

§ 48. Folketinget fastsætter selv sin forretningsorden, der indeholder de nærmere bestemmelser vedrørende forretningsgang og ordens opretholdelse.

§ 51. Folketinget kan nedsætte kommissioner af sine medlemmer til at undersøge almenvigtige sager. Kommissionerne er berettigede til at fordre skriftlige eller mundtlige oplysninger såvel af private borgere som af offentlige myndigheder.

§ 53. Ethvert medlem af folketinget kan med dettes samtykke bringe ethvert offentligt anliggende under forhandling og derom æske ministrenes forklaring.

§ 54. Andragender kan kun overgives til folketinget ved et af dettes medlemmer.
— — —
Folketingets Forretningsorden:

§ 20. Ønsker et medlem at få oplyst en ministers holdning til eller opfattelse af et offentligt anliggende på grundlag af information, der er umiddelbart tilgængelig for ministeren, kan dette ske ved et spørgsmål til vedkommende minister efter reglerne i denne paragraf.
Stk. 2. Spørgsmålet stilles skriftligt. Det skal være kort og bestemt affattet og kan være ledsaget af en kort skriftlig begrundelse. Det indgives gennem Lovsekretariatet til formanden, som sender en genpart af spørgsmålet tillige med den eventuelle skriftlige begrundelse til ministeren. Spørgeren kan udbede sig skriftligt eller mundtligt svar. Spørgsmål til skriftlig besvarelse bør være affattet således, at besvarelsen kan holdes inden for et rimeligt omfang. Et medlem kan stille 2 spørgsmål til mundtlig besvarelse i en spørgetid.
— — — /
SPØRGSMÅL:
Er det i øvrigt ikke mediernes klassiske rolle at ’ kontrollere magtudøvelsen’?

Er medierne faldet af på den, siden de folkevalgte i folketinget oplever, at de mangler muskler til at kontrollere magtudøvelsen i regeringen?

Er den oprørende sag om svindel med udbytteskat for foreløbig 12,3 milliarder kroner ikke et prima eksempel på, at både medlemmer af folketinget og medier burde have været mere pågående med spørgsmål?

Er medlemmerne af folketinget gennemgående for lidt bevidste om, at de har et højeffektivt redskab i § 20 i Folketingets Forretningsorden? Med mindre der bliver løjet i svarene! Men i et sådant tilfælde kan det grundlovssikrede begreb ’mistillid’ vel bringes i spil?
KILDE:
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9304986/folketinget-kraever-mere-styrke-til-at-kulegrave-regeringen/

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: